Collection info

 

Collection info

collection name"gaelicla"
host""
port"0"
is public?true
is beta?false
use realistic book?false
build date"1320766869"
interface languages
collection metadata
collectionextra
     Gaelic is truly an ancient language. It is related to other languages known as the Celtic languages. It is a cousin of Welsh and Breton, but Scottish Gaelic is closest to the Irish language. When the Gaels arrived from Ireland in the early centuries of the first millennium, they brought their language with them – Gaelic. The the Gaels spread throughout the northern part of Britain, what is now known as Scotland, other languages which were once spoken there became extinct and were replaced by Gaelic. At one time, Gaelic was spoken throughout most of what is now Scotland. There were two or three parts of Scotland where Gaelic was not predominant: Orkney, Shetland, and the Southeast where Lothian and The Borders lie today. As far as we know, Gaelic was not plentiful in part of Caithness as well, as its Gaelic name, which derives from the word for foreigner, belies.

     At first, the Gaelic spoken in Ireland and the Gaelic spoken in Scotland were the same language. Over the centuries, however, the languages changed and they split. This took hundreds of years, however, and the poets in Ireland and Scotland were composing in the same language, classical Gaelic, until the seventeenth century. Today, the two languages are still pretty close and if one is fluent in either language, you can usually make out what the speaker of the other language is saying if you are patient and diligent – but it is not easy.

     Although Gaelic was spoken throughout most of what is now Scotland at one time, the language began to deteriorate in the eleventh century and the Gaelic speaking area of Scotland retreated to the north and west. In the eighteenth century, when the Gaels began to leave Scotland for the New World, Gaelic was mostly only spoken in the Northwest and the Islands, where it is still spoken today.

     When the Gaels left the Scottish Highlands and emigrated to Nova Scotia and Cape Breton in the eighteenth and nineteenth centuries, they took their language and culture with them. For the first one hundred years or so after the Gaels arrived in Cape Breton, the Gaelic language and culture was strong and healthy. Little by little, however, the language began to disappear. Although part of the Gaelic culture is alive and well still, like Scottish fiddling and step dancing, there are not many Gaels left in Cape Breton who speak Gaelic. Although Gaelic is scarce today, those who still speak the language are proud of it and many are trying hard to preserve the language before it disappears completely from the Province.
en     Gaelic is truly an ancient language. It is related to other languages known as the Celtic languages. It is a cousin of Welsh and Breton, but Scottish Gaelic is closest to the Irish language. When the Gaels arrived from Ireland in the early centuries of the first millennium, they brought their language with them – Gaelic. The the Gaels spread throughout the northern part of Britain, what is now known as Scotland, other languages which were once spoken there became extinct and were replaced by Gaelic. At one time, Gaelic was spoken throughout most of what is now Scotland. There were two or three parts of Scotland where Gaelic was not predominant: Orkney, Shetland, and the Southeast where Lothian and The Borders lie today. As far as we know, Gaelic was not plentiful in part of Caithness as well, as its Gaelic name, which derives from the word for foreigner, belies.

     At first, the Gaelic spoken in Ireland and the Gaelic spoken in Scotland were the same language. Over the centuries, however, the languages changed and they split. This took hundreds of years, however, and the poets in Ireland and Scotland were composing in the same language, classical Gaelic, until the seventeenth century. Today, the two languages are still pretty close and if one is fluent in either language, you can usually make out what the speaker of the other language is saying if you are patient and diligent – but it is not easy.

     Although Gaelic was spoken throughout most of what is now Scotland at one time, the language began to deteriorate in the eleventh century and the Gaelic speaking area of Scotland retreated to the north and west. In the eighteenth century, when the Gaels began to leave Scotland for the New World, Gaelic was mostly only spoken in the Northwest and the Islands, where it is still spoken today.

     When the Gaels left the Scottish Highlands and emigrated to Nova Scotia and Cape Breton in the eighteenth and nineteenth centuries, they took their language and culture with them. For the first one hundred years or so after the Gaels arrived in Cape Breton, the Gaelic language and culture was strong and healthy. Little by little, however, the language began to disappear. Although part of the Gaelic culture is alive and well still, like Scottish fiddling and step dancing, there are not many Gaels left in Cape Breton who speak Gaelic. Although Gaelic is scarce today, those who still speak the language are proud of it and many are trying hard to preserve the language before it disappears completely from the Province.
gd     S e fior sheann chànan a tha ’anns a’ Gàidhlig. Tha i ceangailte ris na cànain eile ris an abrar iad na cànain Cheilteach. Tha i na co-ogha do Chuimris agus Breatainnis, ach tha i fad nas fhaisg air Gàidhlig na h-Eirinn [an Ghaeilge]. Nuair a thàinig na Gaidheil do dh’Alba à Eirinn tràth san ciad mhìle-bliadhna, thug iad leotha an cànan – a’ Ghàidhlig. Mar a sgeadaich na Gaidheil air feadh Breatainn a Tuath, no Alba, chaidh cànain eile à bith agus thòisich na daoine dùthchasach air a’ Ggàidhlig a bhruidhinn. Aig aon àm, bha Gàidhlig air a bruidhinn air feadh mòr-chuid na dùthcha air a bheil Alba san latha an diugh. Bha dhà no trì àitichean anns an dùthaich far nach robh Gàidhlig pailt bho thùs: Arcaibh, Sealtainn agus taobh an ear de dh’ Alba far a bheil Lodainn agus Na Crìochan an diugh. A bharrachd air sin, cho fad sa tha fios againn, cha robh cànan nan Gaidheal ro phailt ann an pàirt de Ghallaibh, mar a tha a h-ainm ag innse dhuinn.

     Anns a’ chiad dol a-mach, ‘s e an aon cànan a bh’ aig na Gaidheil ann an Alba agus ann an Èirinn.Thar nan linntean, dh’atharraich na cànain gus nach robh iad cho coltach ri cheile sa bha iad. Thug seo ceudan de bhliadhnaichean, ged tha. ‘B e an aon chànan a bha aig na bàird ann an Alba agus Èirinn, Gàidhlig Chlasaigeach, gus an t-seachdamh linn deug. San latha an diugh, tha na cànain gu math coltach ri cheile fhathast, agus faodaidh duine a tha fileanta ann an aon dhiubh an cànan eile a thuigsinn le oidhirp.

     Ged a bha a’ Ghàidhlig air a bruidhinn air feadh mòr chuid na dùthcha an toiseach, theann an cànan a dhol sios san aonamh linn deug, agus threig i don tuath agus don iar. Anns an ochdamh linn deug, nuair a thòisich na Gaidheil Alba fhàgail, cha robh Gàighlig ri fhaotainn ann am pailteas ach ann an ceann an iar-thuath de dh’ Alba agus anns na h-Eileanan, far a bheil iad fhathast ga bruidhinn an diugh.

     Nuair a dh’ fhàg na Gaidheil Gaidhealtach na h-Albainn agus rinn iad air Alba Nuadh agus Ceap Breatainn san ochdamh agus san naoidheamh linn deug, thug iad an cànan agus an cultur leotha. Airson a’ cheud linn as deidh do na Gaidheil tighinn a Cheap Breatainn, bha an cànan agus an cultur làidir fallain. Ùidh air an ùidh, ged tha, thòisich an cànan a dhol à sealladh. Ged a tha pàirt de chultur nan Gaidheal beò is fallain fhathast, mar fhidhlearachd agus dannsa-ceumaidh, chan eil mòran air fhàgail ann an Ceap Breatainn an diugh aig a’ bheil a’ Ghàidhlig. Ged a tha a’ Ghàidhlig gann a-nis, tha na daoine aig a bheil an cànan pròiseil aisde, agus tha mòran a’ dèanadh spàirn airson an cànan a shàbhaladh.
collectionname
The Gaelic Language / Cànan nan Gàidheal
enThe Gaelic Language / Cànan nan Gàidheal
depositormetadata
{\"name\":\"dc.Title\",\"label\":\"Title\",\"tooltip\":\"dc.Title: A name given to the resource.\",\"type\":\"text\"}, {\"name\":\"dc.Creator\",\"label\":\"Creator\",\"tooltip\":\"dc.Creator: An entity primarily responsible for making the content of the resource.\",\"type\":\"text\"}, {\"name\":\"dc.Description\",\"label\":\"Description\",\"tooltip\":\"dc.Description: An account of the content of the resource.\",\"type\":\"text\"}
en{\"name\":\"dc.Title\",\"label\":\"Title\",\"tooltip\":\"dc.Title: A name given to the resource.\",\"type\":\"text\"}, {\"name\":\"dc.Creator\",\"label\":\"Creator\",\"tooltip\":\"dc.Creator: An entity primarily responsible for making the content of the resource.\",\"type\":\"text\"}, {\"name\":\"dc.Description\",\"label\":\"Description\",\"tooltip\":\"dc.Description: An account of the content of the resource.\",\"type\":\"text\"}
iconcollection
_httpprefix_/collect/gaelicla/images/LangEnGa.jpg
en_httpprefix_/collect/gaelicla/images/LangEnGa.jpg
iconcollectionsmall
_httpprefix_/collect/gaelicla/images/LangEnGa.jpg
en_httpprefix_/collect/gaelicla/images/LangEnGa.jpg
format info
DateList<td>[link][icon][/link]</td> <td>[highlight]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[ex.Title],Untitled}[/highlight]</td> <td>[ex.Date]</td>
DocumentButtonsDetach|Highlight
DocumentHeading{Or}{[parent(Top):Title],[Title],untitled}<br>
DocumentText<center><table width=_pagewidth_><tr><td>[Text]</td></tr></table></center>
HList[link][highlight][ex.Title][/highlight][/link]
VList<td valign=top>[link][icon][/link]</td> <td>{If}{[numleafdocs],([numleafdocs])}</td> <td valign=top>[srclink]{Or}{[thumbicon],[srcicon]}[/srclink]</td> <td valign=top> [highlight]<i>{Or}{,[dc.Title],[ex.Title],Untitled}</i>[/highlight]<table width=595> {If}{[dc.Title^alternative],<tr><td align=right valign=top width=120><b>Alternative title:</b></td><td align=left valigh=bottom width=470><i>[sibling(All\';<br>\'):dc.Title^alternative]</i>} {If}{[dc.Creator],<tr><td align=right valign=top width=120><b>Author/Creator:</b></td><td align=left valigh=bottom width=470>[sibling(All\';<br>\'):dc.Creator]} {If}{[dc.Description],<tr><td align=right valign=top width=120><b>Description:</b></td><td align=left valigh=bottom width=470>[sibling(All\';<br>\'):dc.Description]</td></tr>} {If}{[dc.Subject],<tr><td align=right valign=top width=120><b>Subject:</b></td><td align=left valigh=bottom width=470>[sibling(All\';<br>\'):dc.Subject]} {If}{[dc.Source],<tr><td align=right valign=top width=120><b>Source:</b></td><td align=left valigh=bottom width=470>[sibling(All\';<br>\'):dc.Source]} {If}{[dc.Publisher],<tr><td align=right valign=top width=120><b>Publisher:</b></td><td align=left valigh=bottom width=470>[sibling(All\';<br> \'):dc.Publisher]} {If}{[dc.RightsHolder],<tr><td align=right valign=top width=120><b>Copyright:</b></td><td align=left valigh=bottom width=470>[sibling(All\';<br> \'):dc.RightsHolder]} {If}{[dc.Rights],<tr><td align=right valign=top width=120><b>Restrictions on use:</b></td><td align=left valigh=bottom width=470>[sibling(All\';<br> \'):dc.Rights]} {If}{[dc.Coverage^spatial],<tr><td align=right valign=top width=120><b>Place:</b></td><td align=left valigh=bottom width=470>[sibling(All\';<br>\'):dc.Coverage^spatial]} <br><br></table> </td>
building info
number of documents"11"
number of sections"11"
number of words"0"
number of bytes"137560"
preferred receptionist""

Filter options for "BrowseFilter"

option nametyperepeatabledefault valuevalid values
"EndResults" integer one per query "-1" "-1", "10000"
"ParentNode" string one per query ""
"StartResults" integer one per query "1" "1", "10000"

Filter options for "NullFilter"

option nametyperepeatabledefault valuevalid values

Filter options for "QueryFilter"

option nametyperepeatabledefault valuevalid values
"AccentFold" boolean one per term "false" "false", "true"
"Casefold" boolean one per term "true" "false", "true"
"CombineQuery" enumerated one per query "and" "and", "or", "not"
"EndResults" integer one per query "10" "-1", "1000"
"Index" enumerated one per term "dte" "ddd", "dti", "dte"
"Language" enumerated one per term ""
"MatchMode" enumerated one per query "some" "some", "all"
"Maxdocs" integer one per query "200" "-1", "1000"
"PhraseMatch" enumerated one per query "some_phrases" "all_phrases", "some_phrases", "all_docs"
"QueryType" enumerated one per query "ranked" "boolean", "ranked"
"StartResults" integer one per query "1" "1", "1000"
"Stem" boolean one per term "false" "false", "true"
"Subcollection" enumerated one per term ""
"Term" string one per term ""