Collection info

 

Collection info

collection name"educatio"
host""
port"0"
is public?true
is beta?false
use realistic book?false
build date"1320767271"
interface languages
collection metadata
collectionextra
In the early days, in Nova Scotia as well as Scotland, formal schools were not plentiful in the countryside. Although schools were scarce, many Gaels were educated in spite of the lack of formal institutions. The Gaels received plenty of education in the taigh céilidh – the ceilidh house – the traditional school for the Gaels. It is here that they learned about the history, genealogy, literature, and culture of their people. Celtic culture was traditionally an oral culture, and the Scottish Gaelic culture was no exception. Celtic history, laws, and folklore was all passed down by word of mouth. There were some individuals in the Highlands who could recite long novels, almost word for word, by heart. The Gaels also had knowledge of their history going back hundreds of years – without anything being written down.

Schools run by the Scottish Society for the Propagation of Christian Knowledge (SSPCK) began to appear in the eighteenth century. There were a few Gaels fortunate enough to live close to one of these privately run schools, but these schools were few and far between. But unfortunately, the SSPCK used English in their schools in the beginning. Even when they began to use some Gaelic in the nineteenth century, the goal of the teachers was to bring their students to fluency in English.

When the Gaels first arrived in Nova Scotia, provisions for education in the New World were much like what they were in Scotland, especially in Cape Breton. There were a few teachers in New Scotland, but they were usually only teaching small groups of students in private houses. Once again, formal educational settings were thin on the ground. From time to time, however, formal educational institutions were established by the immigrants. There was an excellent school established in Pictou in 1816, but instruction was through the medium of English.

Although they were scarce, there were a few schools that taught through the medium of Gaelic. The most famous of these is the school established by the Presbyterian minister Norman MacLeod in St. Ann’s, Cape Breton. The majority of the Gaels in Nova Scotia were without formal education until 1841, when schools were established for everyone with the Education Act. Unfortunately, this new public education system spelled death for the Gaelic language. Although schools were set up throughout Nova Scotia, English was almost always the language of instruction. When students learned English in school, they eventually taught the language to their children at home. English became the language of the hearth, and Gaelic was not used in the home unless the parents wanted to conceal from the children what they were talking about. Although Gaelic speakers can still be found in Nova Scotia, it is very rare to find a child who can speak the language.

Bibliography

Campbell, Douglas F. and R. A. MacLean. Beyond the Atlantic Roar: A Study of the Nova Scotia Scots. Toronto: McClellan and Stewart, 1974.

Dunn, Charles. Highland Settler. Toronto: University of Toronto Press, 1953.

Foster, Gilbert. Language and poverty : the persistence of Scottish Gaelic in Eastern Canada. St. John\'s, Nfld.: Institute of Social and Economic Research, Memorial University of Newfoundland, 1988.

Kennedy, Michael. Gaelic Nova Scotia: an economic, cultural, and social impact study. Halifax, NS: Nova Scotia Museum, 2002.

The picture used in the Education / Foghlam icon is of the Big Pond School, Cape Breton County, circa 1920 (photo from collection of Paul MacLellan)

We welcome your comments and suggestions. If you discover an error on Gael Stream / Sruth nan Gaidheal please let us know.
Thank you. scameron@stfx.ca.

enIn the early days, in Nova Scotia as well as Scotland, formal schools were not plentiful in the countryside. Although schools were scarce, many Gaels were educated in spite of the lack of formal institutions. The Gaels received plenty of education in the taigh céilidh – the ceilidh house – the traditional school for the Gaels. It is here that they learned about the history, genealogy, literature, and culture of their people. Celtic culture was traditionally an oral culture, and the Scottish Gaelic culture was no exception. Celtic history, laws, and folklore was all passed down by word of mouth. There were some individuals in the Highlands who could recite long novels, almost word for word, by heart. The Gaels also had knowledge of their history going back hundreds of years – without anything being written down.

Schools run by the Scottish Society for the Propagation of Christian Knowledge (SSPCK) began to appear in the eighteenth century. There were a few Gaels fortunate enough to live close to one of these privately run schools, but these schools were few and far between. But unfortunately, the SSPCK used English in their schools in the beginning. Even when they began to use some Gaelic in the nineteenth century, the goal of the teachers was to bring their students to fluency in English.

When the Gaels first arrived in Nova Scotia, provisions for education in the New World were much like what they were in Scotland, especially in Cape Breton. There were a few teachers in New Scotland, but they were usually only teaching small groups of students in private houses. Once again, formal educational settings were thin on the ground. From time to time, however, formal educational institutions were established by the immigrants. There was an excellent school established in Pictou in 1816, but instruction was through the medium of English.

Although they were scarce, there were a few schools that taught through the medium of Gaelic. The most famous of these is the school established by the Presbyterian minister Norman MacLeod in St. Ann’s, Cape Breton. The majority of the Gaels in Nova Scotia were without formal education until 1841, when schools were established for everyone with the Education Act. Unfortunately, this new public education system spelled death for the Gaelic language. Although schools were set up throughout Nova Scotia, English was almost always the language of instruction. When students learned English in school, they eventually taught the language to their children at home. English became the language of the hearth, and Gaelic was not used in the home unless the parents wanted to conceal from the children what they were talking about. Although Gaelic speakers can still be found in Nova Scotia, it is very rare to find a child who can speak the language.

Bibliography

Campbell, Douglas F. and R. A. MacLean. Beyond the Atlantic Roar: A Study of the Nova Scotia Scots. Toronto: McClellan and Stewart, 1974.

Dunn, Charles. Highland Settler. Toronto: University of Toronto Press, 1953.

Foster, Gilbert. Language and poverty : the persistence of Scottish Gaelic in Eastern Canada. St. John\'s, Nfld.: Institute of Social and Economic Research, Memorial University of Newfoundland, 1988.

Kennedy, Michael. Gaelic Nova Scotia: an economic, cultural, and social impact study. Halifax, NS: Nova Scotia Museum, 2002.

The picture used in the Education / Foghlam icon is of the Big Pond School, Cape Breton County, circa 1920 (photo from collection of Paul MacLellan)

We welcome your comments and suggestions. If you discover an error on Gael Stream / Sruth nan Gaidheal please let us know.
Thank you. scameron@stfx.ca.

gd‘S na seann làithean, ann an Alba Nuadh agus san t-seann dùthaich mar an ceudna, cha robh sgoiltean foirmeil pailt air an dùthaich. Ged nach robh, bha mòran Ghaidheal foghlaimte a dh’aindeoin a’ gainnead de sgoiltean a bh’ ann. Fhuair na Gaidheil foghlam gu leòr anns an taigh cèilidh – an sgoil thraidiseanta airson nan Gaidheal. ‘S e cultaran roimh’n bheul a bh’ aig na Ceiltich, agus chaidh an eachdraidhean, an laghan, agus am beul-aithris a chumail san inntinnean, gun sgriobhadh. Bha daoine anns a’ Ghaidhealtachd a bha comasach air ùirsgeulan fada innse, fiù ‘s uairean a thìde a dh’fhaid, gu bhith facal air an fhacal air an teanga. A bharrachd air seo, bha fios aca air an eachdraidh a’ dol air ais ceudan de bhliadhnaichean – gun rud sam bith a bhith sgriobhte.

Nochd sgoiltean SSPCK (Scottish Society for the Propagation of Christian Knowledge) anns an ochdamh linn deug, agus bha beagan daoine fortanach a bhith a’ fuireach faisg air tè de na sgoiltean seo, ach cha robh mòran dhiùbh ann. Agus gu mì-fhortanach, ‘s e Beurla an cànan a bha an SSPCK a’ cleachdadh an toiseach. Fiù ‘s nuair a thòisich iad air a’ Ghàidhlig a chleachdadh, ‘s e a bhith ag ionnsachadh na Beurla an ceann-uidhe a bh’ aca.

Nuair a thàinig na Gaidheil a dh’Alba Nuadh an toiseach, bha cùisean a thaobh foghlaim dìreach mar a bha iad san t-seann dùthaich, gu h-àiridh ann an Ceap Breatann. Bha beagan thidsearan anns an dùthaich ùir, agus bha iad a’ teagasg còmhlain bheaga ann an taighean prìobhaideach, ach cha robh mòran sgoiltean foirmeil ann. Bho àm gu àm, ged ta, chaidh sgoiltean foirmeil a stèidheachadh leis na daoine. Chaidh sgoil mhath a steidheachadh am Pictou ann an 1816, ach b’ e Beurla an cànan-teagaisg a bha iad a’ cleachdadh. Ged a bha iad tearc, bha beagan sgoiltean ann a bha a’ cleachdadh na Gàidhig. Mar eisimpleir, chuir Tormod MacLeòid sgoil air bhonn ann an St. Ann’s far an robh iad a’ teagasg tro mheadhon na Gàidhlig. Ach dh’fhan a’ chuid as motha de na Gaidheil ann an Alba Nuadh gun fhoghlam foirmeil gu ruige 1841 nuair a chaidh sgoiltean airson na h-uile a stèidheachadh le Achd an Fhoghlaim. Gu mì-fhortanach, thàinig bàs na Gàidhlig leis an Achd seo. Ged a stèidhich iad sgoiltean air feadh Alba Nuaidh, ‘s e a’ Bheurla an cànan a bha na sgoiltean a’ cleachdadh gu àbhaisteach, agus nuair a dh’ionnsaich na daoine a’ Bheurla, sguir iad den Ghàidhlig a bhruidhinn do ‘n chlainn. Cha b’ e a’ Ghàidhlig cànan an teallaich an uair sin, ach a’ Bheurla, mura biodh na parantan a’ bruidhinn ri chèile agus nach robh iad airson gun èisdeadh a’chlann riutha. Ged nach eil a’ Ghàidhlig marbh fhathast ann an Alba Nuadh, is ainneamh a gheibh thu clann leis a’ Ghàidhlig a-nis.

The picture used in the Education / Foghlam icon is of the Big Pond School, Cape Breton County, circa 1920 (photo from collection of Paul MacLellan)

We welcome your comments and suggestions. If you discover an error on Gael Stream / Sruth nan Gaidheal please let us know.
Thank you. rcampbel@stfx.ca.

collectionname
Education
enEducation
depositormetadata
{\"name\":\"dc.Title\",\"label\":\"Title\",\"tooltip\":\"dc.Title: A name given to the resource.\",\"type\":\"text\"}, {\"name\":\"dc.Creator\",\"label\":\"Creator\",\"tooltip\":\"dc.Creator: An entity primarily responsible for making the content of the resource.\",\"type\":\"text\"}, {\"name\":\"dc.Description\",\"label\":\"Description\",\"tooltip\":\"dc.Description: An account of the content of the resource.\",\"type\":\"text\"}
en{\"name\":\"dc.Title\",\"label\":\"Title\",\"tooltip\":\"dc.Title: A name given to the resource.\",\"type\":\"text\"}, {\"name\":\"dc.Creator\",\"label\":\"Creator\",\"tooltip\":\"dc.Creator: An entity primarily responsible for making the content of the resource.\",\"type\":\"text\"}, {\"name\":\"dc.Description\",\"label\":\"Description\",\"tooltip\":\"dc.Description: An account of the content of the resource.\",\"type\":\"text\"}
iconcollection
_httpprefix_/collect/educatio/images/EducEnGa2.jpg
en_httpprefix_/collect/educatio/images/EducEnGa2.jpg
iconcollectionsmall
_httpprefix_/collect/educatio/images/EducEnGa2.jpg
en_httpprefix_/collect/educatio/images/EducEnGa2.jpg
format info
DateList<td>[link][icon][/link]</td> <td>[highlight]{Or}{[dls.Title],[dc.Title],[ex.Title],Untitled}[/highlight]</td> <td>[ex.Date]</td>
DocumentButtonsDetach|Highlight
DocumentHeading{Or}{[parent(Top):Title],[Title],untitled}<br>
DocumentText<center><table width=_pagewidth_><tr><td>{If}{[Text] ne \'This document has no text. \',[Text]} </td></tr></table></center>
HList[link][highlight][ex.Title][/highlight][/link]
VList<td valign=top>[link][icon][/link]</td> <td>{If}{[numleafdocs],([numleafdocs])}</td> <td valign=top>[srclink]{Or}{[thumbicon],[srcicon]}[/srclink]</td> <td valign=top> [highlight]<i>{Or}{,[dc.Title],[ex.Title],Untitled}</i>[/highlight]<table width=595> {If}{[dc.Title^alternative],<tr><td align=right valign=top width=120><b>Alternative title:</b></td><td align=left valigh=bottom width=470><i>[sibling(All\';<br>\'):dc.Title^alternative]</i>} {If}{[dc.Creator],<tr><td align=right valign=top width=120><b>Author/Creator:</b></td><td align=left valigh=bottom width=470>[sibling(All\';<br>\'):dc.Creator]} {If}{[dc.Description],<tr><td align=right valign=top width=120><b>Description:</b></td><td align=left valigh=bottom width=470>[sibling(All\';<br>\'):dc.Description]</td></tr>} {If}{[dc.Subject],<tr><td align=right valign=top width=120><b>Subject:</b></td><td align=left valigh=bottom width=470>[sibling(All\';<br>\'):dc.Subject]} {If}{[dc.Source],<tr><td align=right valign=top width=120><b>Source:</b></td><td align=left valigh=bottom width=470>[sibling(All\';<br>\'):dc.Source]} {If}{[dc.Publisher],<tr><td align=right valign=top width=120><b>Publisher:</b></td><td align=left valigh=bottom width=470>[sibling(All\';<br> \'):dc.Publisher]} {If}{[dc.Coverage^spatial],<tr><td align=right valign=top width=120><b>Place:</b></td><td align=left valigh=bottom width=470>[sibling(All\';<br>\'):dc.Coverage^spatial]} <br><br></table> </td>
building info
number of documents"21"
number of sections"21"
number of words"0"
number of bytes"22876"
preferred receptionist""

Filter options for "BrowseFilter"

option nametyperepeatabledefault valuevalid values
"EndResults" integer one per query "-1" "-1", "10000"
"ParentNode" string one per query ""
"StartResults" integer one per query "1" "1", "10000"

Filter options for "NullFilter"

option nametyperepeatabledefault valuevalid values

Filter options for "QueryFilter"

option nametyperepeatabledefault valuevalid values
"AccentFold" boolean one per term "false" "false", "true"
"Casefold" boolean one per term "true" "false", "true"
"CombineQuery" enumerated one per query "and" "and", "or", "not"
"EndResults" integer one per query "10" "-1", "1000"
"Index" enumerated one per term "dte" "dte", "dti", "dso"
"Language" enumerated one per term ""
"MatchMode" enumerated one per query "some" "some", "all"
"Maxdocs" integer one per query "200" "-1", "1000"
"PhraseMatch" enumerated one per query "some_phrases" "all_phrases", "some_phrases", "all_docs"
"QueryType" enumerated one per query "ranked" "boolean", "ranked"
"StartResults" integer one per query "1" "1", "1000"
"Stem" boolean one per term "false" "false", "true"
"Subcollection" enumerated one per term ""
"Term" string one per term ""