fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (1) Ailean an Ridge, Composer 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (1) Alasdair Aonghais 'ac Dhomhnaill, Composer 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (1) Alasdair MacDhòmhnaill 'ic Alasdair, Composer 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (2) Alasdair mac Eòghain Bhàin, Composer 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (2) Alasdair MacMhaighstir Alasdair Composer 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (3) Alasdair MacMhaighstir Alasdair, Composer 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (3) Am Bard Ruadh, Composer 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (1) Aonghus Caimbeul a' Mhonaidh, Composer 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (1) Aonghus Mac 'Illinnein, Composer 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (1) Aonghus Mór Mac 'Illeain, Composer 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (1) Bard Ruadh (perhaps), Composer 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (1) Bean Dhòmhnaill Shomhairle, Composer 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (1) Bean Iain Ruairidh, Composer 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (2) Bean Iain Smiorasaraidh, Composer 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (7) Beaton, Alexander 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (9) Beaton, Dan Angus 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (1) Beaton, Ronald, Composer 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (2) Beileag Alasdair Iseabail, (Composer) 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (1) Cameron, Sam, Composer 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (1) Campbell, Alec (Red Point), Composer 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (2) Campbell, Gussie 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (1) Campbell, James, Composer 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (3) Campbell, John Neil 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (1) Campbell, John Neil, Composer 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (1) Campbell, Maggie, (b. 1888) 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (5) Campbell, Malcolm 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (6) Carmichael, Hector 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (2) Carmichael, Hector, Composer 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (1) Carmichael, Kenny, Composer 
fosgail an roinn seo den leabharlann agus faic na th' innte (2) Chisholm, Hugh